Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > Dokumenty

Dokumenty

Cel i przedmiot działania GOKiS

2.1. GOKiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i ochrony dóbr kultury fizycznej.

2. GOKiS prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu tworzonego wspólnie ze środowiskiem lokalnym

3. Celem nadrzędnym GOKiS jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. 

4. 1. Do podstawowych zadań GOKiS należy: 

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Wąsosz, 

2) przygotowanie ich do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, 

3) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

4) upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności, 

5) działania mające na celu promocję Gminy Wąsosz, 

6) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, 

7) udostępnianie bazy na działalność sportowo – rekreacyjną, 

8) administrowanie budynkiem, w którym znajduje się siedziba GOKiS, kompleksem Boisk Sportowych ,,Moje Boisko Orlik 2012″. 

9) utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej dla potrzeb kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, 

10) rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej, 

11) organizacja różnego typu zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 

12) propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, 

13) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych. 

2. Wymienione w ust. 1 zadania GOKiS wypełnia w szczególności poprzez: 

1) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kultywowania folkloru, 

2) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i sporcie, 

3) prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, 

4) organizowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej, sportowej i turystycznej, 

5) organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych o charakterze masowym i środowiskowym, 

6) współdziałanie ze szkołami z terenu i spoza terenu Gminy Wąsosz oraz innymi instytucjami kultury, 

7) promowanie Gminy Wąsosz, 

8) prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki oraz sportu, 

9) wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie oraz poza granicami Gminy Wąsosz, 

10) administrowanie obiektami kultury, urządzeniami sportu i rekreacji, 

11) współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej, 

12) wynajem obiektów, lokali, urządzeń i sprzętu sportowego, 

13) działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

3. Celem wymienionych wyżej działań jest: 

1) podnoszenie poziomu kulturalnego miejscowej społeczności, 

2) zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa, 

3) kształtowanie wzorców kulturalnego i zdrowego spędzania wolnego czasu, 

4) kształtowanie demokratycznych postaw społecznych. 

4. GOKiS zapewnia w zakresie działalności kulturalnej pomoc instruktażowo – metodyczną i organizacyjną innym jednostkom organizacyjnym gminy. 

5. GOKiS organizuje imprezy upowszechniające wartości kultury przy współpracy organizacji społecznych oraz zawodowych instytucji upowszechniania kultury. 

6. GOKiS gromadzi materiały repertuarowe i metodyczne oraz udostępnia je na zasadach przez siebie określonych innym instytucjom kultury. 

5.1. GOKiS może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania dodatkowe, a w szczególności: 

1) organizować spektakle teatralne, koncerty, wystawy, odczyty, festiwale, wystawy oraz imprezy plenerowe, 

2) organizować naukę języków obcych, 

3) organizować imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne, 

4) prowadzić działalność wydawniczą, promocyjną i reklamową, 

5) świadczyć usługi w zakresie wynajmu lokali i sprzętu technicznego, 

6) realizować imprezy okolicznościowe, 

7) gromadzić, dokumentować, chronić i udostępniać dobra kultury związane z dziedzictwem kulturowym regionu, 

8) wykonywać inne zadania zlecone przez Wójta Gminy Wąsosz, po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich środków finansowych, 

9) prowadzić własną działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów statutowych ośrodka, 

10) prowadzenie klubów, zespołów, kół zainteresowań, warsztatów artystycznych. 

2. Zajęcia określone w ust. 1 GOKiS realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa. 

Publikacja Animacja + słowo

Animacja + słowo –  publikacja zawiera opisy 18 projektów animacyjnych oraz 19 plakatów z sesji posterowej, które odkrywają, upamiętniają, popularyzują lokalne i regionalne związki kultury ze słowem.

Projekty zostały zaprezentowane podczas IX Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która odbyła się w dniach 21-23 października 2019 roku w Kielcach przy współpracy Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Dizajnu w Kielcach, Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

 W publikacji znajduje się również projekt Rzędzian – powrót do przeszłości, realizowany przez GOKiS w Wąsoszu w 2018r., prezentowany przez panią dyrektor Jolantę Koniecko  na IX Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Kielcach w 2019r.

(kliknij w ikonkę, link do pobrania na stronie)

Accessibility Toolbar