Tu jesteś: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.gokis-wasosz.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.09.2020

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2020

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/, z którego wynika, że strona internetowa www.gokis-wasosz.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: kontakt@gokis-wasosz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (086)2731037. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres:  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu, ul. Piaskowa 1, 19-222 Wąsosz.

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, które mają trudności w poruszaniu się.

Przed budynkiem nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi jedno wejście pozbawione dostosowań architektonicznych – brak podjazdu dla wózków.

Na poziomie parteru znajduje się: sala widowiskowa z dowolnym ustawieniem krzeseł na 90 miejsc. Wejście szerokości 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe.

W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro, gdzie znajduje się świetlica, biuro dyrektora GOKiS, Biblioteka Publiczna oraz toalety, prowadzą  schody z poręczą utrudniające komunikację.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Budynek  nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma też dzwonka przywoławczego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,  mogą kontaktować się z GOKiS za pośrednictwem: e-maila: kontakt@gokis-wasosz.pl oraz telefonicznie 86 2731037

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu nie posiada tłumacza języka migowego.

Accessibility Toolbar